Privacy statement

Ik geef veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Laura.Vlaanderen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29 april 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik uit op welke wijze ik gegevens opsla, hoe ik deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over het privacybeleid kun je contact opnemen. Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze ik jou gegevens verwerk, waar ik deze opsla of laat opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Ik heb voor mijn webhosting gekozen voor JustHost. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JustHost heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

JustHost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. JustHost is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

JustHost is op basis van de overeenkomst die ik met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail

Ik maak voor reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van JustHost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. JustHost heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel alle e- mailverkeer vertrouwelijk.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken ik gebruik van goog old excel. Ik deel jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling met niemand anders. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het administreren van facturen.

Ik sla jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot samenwerkingen op. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen en vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruikt worden.

Doel van de gegevensverwerking

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraag ik jou hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Dit gebeurt grotendeels o.b.v. cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen. Laura.Vlaanderen gebruikt cookies om jou te herkennen bij een evt. volgend bezoek. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Heb je hier problemen mee? Je kunt jouw browser zo instellen dat jouw cookies niet worden opgeslagen.

Waarvoor worden deze cookies gebruikt? Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Laura.Vlaanderen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet me biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaren jouw gegevens zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat ik jouw klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft, zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren.

Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik onze systemen hanteert.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Laura.Vlaanderen. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Laura Vlaanderen
Hanzeweg 20
1335 SV Almere Nederland
info@lauravlaanderen.nl